۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

شهادت افتخار فرزندان بلوچستان است و فرزندان این دیار همانانند که آرزوی گلوله شما را می کنند تا به شهادت و سعادت برسند

خامنه ای پست و مفلوک و ای مزدوران جنایتکارش ، با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟!؟!

شهادت افتخار فرزندان بلوچستان است و فرزندان این دیار همانانند که آرزوی گلوله شما را می کنند تا به شهادت و سعادت برسند و حاشا که در دل این مردمان لرزه ای مستولی شود بلکه عزم پیر و جوان را در مبارزه علیه شما در هر صحنه و میدانی بیش از پیش می کند چونان که نموده است و آزموده را آزمودن خطاست اگر در وجود مفلس و درمانده شما عقل و شعوری هنوز وجود دارد که خوشبختانه نیست و این خود رمز پیروزی فرزندان بلوچستان در راه تعالیست.

بلوچستان شاید قبلا از این رنج می برد که هنوز به شما فرصت می داد یا هنوز فکر می کرد که شما شاید نادانسته حرمت نمکدان نگاه نمی دارید اما بزرگترین پیروزی همین است که دیگر نمی توانید چشمان و نگاه کودکان این سرزمین را ببندید و نفرت وانزجار را از چشمان طفل طفل این سرزمین خوب می بینید و این جنگ تحمیلی که بر مردمان تحمیل نموده اید را ادامه دید و ببینید که چرخ گردون چه حاصلتان خواهد کرد جز زبونی شکست و فروپاشی و قطره قطره خون فرزندان این دیار راه عزت و آزادی را چه زیبا هموار و تسریع خواهد کرد.

بلوچی از سرزمین بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: